Naaay! 'Taaay!

  • $8.00
Tax included.


In this storybook about children’s never-ending requests and pleas, we find whether Nanay and Tatay can ever say no.

Sa librong ito tungkol sa di-natatapos na hiling at pakiusap ng mga bata, malalaman natin kung kayang humindi nina Nanay at Tatay.

This book is published in Filipino.