The Greediest of Rajahs and the Whitest of Clouds

Adarna House

  • $9.00
    Unit price per 
Tax included.

Only 1 left!

What else could the greediest of rajahs want? He has the fattest cows, the roundest pigs, the juiciest melons, the sweetest sugar, the finest silk, and even the tiniest bits of silver and gold. Nothing else but the whitest of clouds.

Ano pa ang gugusthuhin ng pinakasakim na rajah? Nasa kaniya na ang pinakamatatabang baka, ang pinakambibilog na baboy, ang pinakamasabaw na mga melon, ang pinakamatamis na asukal, ang pinakapinong seda, at kahit na ang pinakamunting mga piraso ng tanso at ginto. Ano pa, kundi ang pinakamapuputing ulap.

This book is published with Filipino translations beneath English text.